ALGEMENE VOORWAARDEN SolutionJuridica B.V. hodn BKRregistratievrij B.V. Gevestigd aan de Harlingersingel 11 te Leeuwarden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 74252909

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

 1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door BKRregistratievrij aan Opdrachtgever tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte.
 2. Bescheiden: alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever en/of BKRregistratievrij aan de andere partij ter beschikking gestelde stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door BKRregistratievrij vervaardigde schriftelijke werken.
 3. Consument: een Opdrachtgever die bij het sluiten van de Overeenkomst met BKRregistratievrij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. BKRregistratievrij: de wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan BKRregistratievrij opdracht geeft tot leveren van diensten en wederpartij bij de Overeenkomst met BKRregistratievrij in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 6. Overeenkomst: de afspraak tussen BKRregistratievrij en Opdrachtgever op basis waarvan BKRregistratievrij diensten levert tegen betaling door Opdrachtgever.
 7. Partijen: BKRregistratievrij en Opdrachtgever gezamenlijk.
 8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door BKRregistratievrij uit andere hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van BKRregistratievrij, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door BKRregistratievrij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Wanneer door BKRregistratievrij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop BKRregistratievrij de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BKRregistratievrij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. In geval van strijd tussen en/of afwijkingen van de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en BKRregistratievrij gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 6. BKRregistratievrij behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 7. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met BKRregistratievrij in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechts voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BKRregistratievrij vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 8. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien BKRregistratievrij dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 3. Privacy BKRregistratievrij eerbiedigt de privacy rechten van cliënt.. BKRregistratievrij verwerkt van Opdrachtgever verzamelde persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige van toepassing zijnde (privacy) wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en voor marketingdoeleinden binnen BKRregistratievrij. BKRregistratievrij is onder meer gerechtigd Opdrachtgever te informeren over relevante aanbiedingen per e-mail. BKRregistratievrij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Prijzen Alle prijzen genoemd in de Aanbiedingen van BKRregistratievrij zijn inclusief BTW, alsmede inclusief alle andere ter uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder kosten voor door BKRregistratievrij ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 5. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van BKRregistratievrij zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BKRregistratievrij opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop BKRregistratievrij haar Aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht BKRregistratievrij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van BKRregistratievrij zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 6. Zichttermijn en herroepen

 1. Indien op de Overeenkomst de Wet Koop op Afstand van toepassing is, zal het Aanbod tevens een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen omvatten. In dat geval heeft Consument na de totstandkoming van de Overeenkomst veertien (14) kalenderdagen de tijd om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.
 2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde zichttermijn is niet van toepassing op de Overeenkomst waaraan door BKRregistratievrij op verzoek van Consument direct uitvoering wordt gegeven. BKRregistratievrij zal Consument telkens vooraf informeren over het wel of niet van toepassing zijn van de zichttermijn en het herroepingsrecht.
 3. Consument kan de Overeenkomst met BKRregistratievrij herroepen binnen de zichttermijn door haar voornemen schriftelijk aan BKRregistratievrij kenbaar te maken. BKRregistratievrij zal hiertoe een formulier op haar website ter beschikking stellen.

Artikel 7. Annuleren

 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te ontbinden na het verstrijken van de zichttermijn of in het geval van een Overeenkomst waarop geen zichttermijn van toepassing is, dan dient de Opdrachtgever dit schriftelijk aan BKRregistratievrij kenbaar te maken.
 2. Indien BKRregistratievrij bereid is de annulering te accepteren, is Opdrachtgever een annuleringsvergoeding verschuldigd aan BKRregistratievrij. De hoogte van deze vergoeding bedraagt tenminste één derde van de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding, met een minimum van ad € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro), en hoogstens de volledige voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding.
 3. De hoogte van de annuleringsvergoeding wordt vastgesteld door BKRregistratievrij, waarbij BKRregistratievrij rekening zal houden met alle omstandigheden van het geval.
 4. De Opdrachtgever kan nadat de hoogte van de annuleringsvergoeding is vastgesteld nog van het annuleren van de opdracht afzien.
 5. De annulering wordt pas definitief zodra de vastgestelde annuleringsvergoeding door BKRregistratievrij is ontvangen.
 6. Tot het moment dat de annulering definitief is blijft Opdrachtgever gehouden de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding te voldoen.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na het verzamelen van alle benodigde informatie tracht BKRregistratievrij alle BKR-registraties van de Opdrachtgever te verwijderen.
 2. BKRregistratievrij zal zich inspannen om de opdracht zijdens Opdrachtgever met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren.
 3. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door Opdrachtgever en het door BKRregistratievrij beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van BKRregistratievrij; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. BKRregistratievrij zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op BKRregistratievrij rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.
 4. BKRregistratievrij bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat BKRregistratievrij vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.
 5. BKRregistratievrij is niet verplicht om de gevoerde correspondentie jegens derden te delen met Opdrachtgever. De brieven van BKRregistratievrij worden door haar gekwalificeerd als bedrijfsgeheim.

Artikel 9. Verstrekken van benodigde informatie, gegevens en documenten

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens en documenten, waarvan BKRregistratievrij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BKRregistratievrij worden verstrekt.
 2. Onder de in het vorige lid van dit artikel bedoelde documenten wordt in ieder geval begrepen het machtigingsformulier en een kopie van het legitimatiebewijs.
 3. Opdrachtgever geeft BKRregistratievrij toestemming om de in lid 1 bedoelde documenten ter ondersteuning van haar verzoeken toe te zenden aan de partij(en) die Opdrachtgever bij het BKR heeft/hebben geregistreerd. 14

4.Indien BKRregistratievrij informatie, gegevens of documenten nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever, na de totstandkoming van de Overeenkomst, in gebreke blijft met het binnen een termijn van negentig (90) dagen aan BKRregistratievrij toesturen van de benodigde informatie, gegevens en documenten, na hiertoe door BKRregistratievrij schriftelijk te zijn verzocht, is BKRregistratievrij gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van buitengerechtelijk schrijven te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever aan BKRregistratievrij een buitengerechtelijke en direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van één derde van de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding met een minimum van ad €150,00 (zegge: honderdvijftig euro), en hoogstens de volledige voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding.

 1. Indien bepaalde werkzaamheden op basis van door Opdrachtgever verstrekte in 15

Artikel 11. Einde van de Overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst met BKRregistratievrij aangegaan voor onbepaalde duur. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd of het beoogde resultaat is bereikt.
 2. Het staat BKRregistratievrij vrij om haar dienstverlening op elk gewenst moment te staken en de Overeenkomst met de Opdrachtgever te beëindigen. BKRregistratievrij zal hiertoe onder meer overgaan indien zij redelijkerwijs van mening is dat zij niets of weinig meer voor de Opdrachtgever kan betekenen. Bijvoorbeeld indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens niet overeenkomen met bewijsstukken die worden aangedragen door de kredietverstrekker. Eventueel door de Opdrachtgever (bij vooruitbetaling) betaalde bedragen, worden in voorkomend geval niet door BKRregistratievrij gerestitueerd.

Artikel 12. Klachten en reclames

 1. Klachten met betrekking tot door BKRregistratievrij verrichte werkzaamheden of de hoogte van een factuur dienen binnen veertien (14) dagen na uitvoering van de werkzaamheden dan wel ontvangst van de factuur, schriftelijk aan BKRregistratievrij kenbaar te worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever kan aantonen dat hij een gebrek waarop de klacht stoelt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, dan dient de klacht binnen dertig (30) dagen na ontdekking te zijn ontvangen.
 2. BKRregistratievrij spant zich redelijkerwijs in om binnen 3 werkdagen te reageren op de klacht van Opdrachtgever. Indien BKRregistratievrij onverhoopt meer tijd nodig heeft om de klacht van Opdrachtgever te behandelen, zal BKRregistratievrij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de daartegen overstaande betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 4. Meer informatie omtrent het indienen van een klacht treft de Opdrachtgever aan op de website van BKRregistratievrij: http:www.bkrregistratievrij.nl/klachten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien BKRregistratievrij aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van BKRregistratievrij daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van BKRregistratievrij beperkt tot vergoeding van directe schade en tot het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium over de laatste maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BKRregistratievrij aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BKRregistratievrij kunnen worden toe gerekend; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. BKRregistratievrij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 3. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door BKRregistratievrij bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld. 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van BKRregistratievrij. 16

Artikel 14. Vrijwaring De Opdrachtgever vrijwaart BKRregistratievrij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BKRregistratievrij toerekenbaar is. Indien BKRregistratievrij uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BKRregistratievrij zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is BKRregistratievrij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BKRregistratievrij en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. BKRregistratievrij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn, indien: a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. Opdrachtgever verzuimt alle relevante en juiste informatie, gegevens en documenten aan BKRregistratievrij te verstrekken; c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BKRregistratievrij kan worden gevergd; d. gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Opdrachtgever BKRregistratievrij bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van BKRregistratievrij is geschaad; e. er, naar mening van BKRregistratievrij, geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken.
 2. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BKRregistratievrij vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting jegens Opdrachtgever tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 16. Overmacht

 1. BKRregistratievrij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder het vorige lid wordt ook verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet - voorzien, waarop BKRregistratievrij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BKRregistratievrij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. BKRregistratievrij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. BKRregistratievrij heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis naar eigen inzicht te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt persoonlijke en vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Noord - Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet, in welk geval het geschil zal worden beslecht door de rechtens bevoegde rechter.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Laat u niet gijzelen door een BKR registratie.

 • Optimale garantievoorwaarden
 • Snelle dienstverlening
 • Vaste prijs
 • Hoge succes rate
 • Betrouwbaar
 • Deskundig